centrum przedsiebiorczosci
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Aktualności

Decyzja dotycząca Przedłużonego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy informację o akceptacji protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Most do własnej firmy”. Tym samym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zatwierdził listę Uczestników projektu, którzy otrzymali rekomendację do wypłaty wsparcia. W wyniku weryfikacji dokumentów jeden wniosek otrzymał większą ilość punktów, nie wpłynie to jednak na wysokość przyznanego Państwu wsparcia. Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków wraz z uzyskana punktacją ( średnia ocen dwóch oceniających).

Lista rankingowa

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PPWP PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od wyników oceny Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w zakładce Dokumenty do pobrania - Przedłużone wsparcie pomostowe publikujemy listę rankingową uwzględniającą punktację przyznaną przez oceniających członków Komisji Oceny Wniosków po dokonaniu rozpatrzeniu wniosków skierowanych powtórnie do oceny.

Lista rankingowa

Lista rankingowa PPWP

Szanowni Państwo,

Zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. W zakładce Dokumenty do pobrania - Przedłużone wsparcie pomostowe została zamieszczona lista rankingowa Uczestników ustalona według ilości punktów, zaczynając od największej. Wyniki z oceny Komisji Oceny Wniosków podlegają akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Ostateczne wyniki będą znane po akceptacji WUP-u.

lista wniosków PPWP

Nabór wniosków o przyznanie Przedłużonego wsparcia pomostowego

W związku z realizacją kolejnych etapów projektu informujemy, iż został wyznaczony termin składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego :

- finansowego  w wysokości 1.386 złotych wypłacanych w 5 ratach miesięcznych – maksymalna kwota wsparcia wynosi 6930 złotych ( tj. 1386 x 5  m-cy).  

- doradczego w wymiarze 5 godzin doradczych do wykorzystania w kolejnych 6 miesiącach prowadzenia DG objętych wsparciem pomostowym.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości  terminie od 12- 25 czerwca 2013 w godzinach od 8.00 do 16.00 (od poniedziałki do piątku)

zgodnie z procedurami stosowanymi przy składaniu wniosków na uzyskanie wsparcia finansowego (dotacji) w oparciu o Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Most do własnej firmy”.

 

O wsparcie finansowe jak i doradcze mogą ubiegać się wyłącznie uczestnicy projektu "Most do własnej firmy" 

 

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania

Rozliczenie VAT

W sytuacji wystąpienia możliwości odzyskania podatku VAT, występuje konieczność  przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z tym załączeniu przekazujemy Państwu formularz Rozliczenia zapłaconego podatku VAT - w ramach przyznanego jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Most do własnej firmy” (rozliczenie to trzeba będzie przedstawić na koniec projektu – styczeń 2014r.)

 

Rozliczenie VAT

Rozliczenie dotacji

W związku z kończącym się okresem wydatkowania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, informujemy, iż w celu rozliczenia wsparcia należy złożyć następujące dokumenty:

1)    oświadczenie o dokonaniu zakupów, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2)    szczegółowe zestawienie zakupionych dóbr i usług, ich wartości oraz parametrów techniczno-jakościowych. 

3)    zestawienie poniesionych wydatków wraz z dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację działań

Wzory dokumentów dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.

Zgodnie z umową o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości po złożeniu rozliczenie odbędzie się wizyta monitoringowa mająca na celu potwierdzenie prawidłowości rozliczenia dotacji.

Lista rankingowa PWP

Szanowni Państwo,

Zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe. W zakładce Dokumenty do pobrania - KOW została zamieszczona lista rankingowa Uczestników ustalona według ilości punktów, zaczynając od największej. Wyniki z oceny Komisji Oceny Wniosków podlegają akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Ostateczne wyniki będą znane po akceptacji WUP-u.

lista wniosków PWP

Deklaracja pochodzenia sprzętu używanego

 

Z uwagi na fakt, iż rozpoczynacie Państwo realizację zakupów finansowanych, jak również refundowanych ze środków wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości,  w zakładce dokumenty do pobrania zamieszczany wzory:

  1. deklaracji pochodzenia sprzętu używanego,
  2. oświadczenia Uczestnika projektu – nabywcy sprzętu używanego,

tj. dokumentów jakie należy złożyć przy rozliczeniu wydatkowania dotacji.

Celem w/w oświadczeń jest potwierdzenie zasadności zakupu sprzętu używanego jak również potwierdzenie, iż zakupiony sprzęt w okresie ostatnich 7 lat sprzęt ten nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej.

 

W przypadku zakupu sprzętu używanego  o wartości przekraczającej 3.000 zł załączyć należy wycenę rzeczoznawcy potwierdzającą  zasadność ceny wskazanej w umowie kupna, na fakturze lub rachunku.

NABÓR WNIOSKÓW O PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją kolejnych etapów projektu informujemy, ze został wyznaczony termin składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego :

-finansowego  w wysokości 1.386 złotych wypłacanych w 6 ratach miesięcznych – maksymalna kwota wsparcia wynosi 8.316 złotych ( tj. 1386 x 6  m-cy).  Zgodnie z budżetem realizacji projektu w ramach podstawowego wsparcia pomostowego łączna pula środków na ten cel wynosi 232 484 pln ,  (tj.  28 osób x 6 miesięcy x 1386 zł).

- doradczego w wymiarze 10 godzin doradczych do wykorzystania w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia DG objętych wsparciem pomostowym.

 

Wnioski należy składać siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości  terminie od 7- 18 stycznia 2013 w godzinach od 8.00 do 16.00 (od poniedziałki do piątku)

 

zgodnie z procedurami stosowanymi przy składaniu wniosków na uzyskanie wsparcia finansowego (dotacji) w oparciu o Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Most do własnej firmy”.

LISTA RANKINGOWA PO ODWOŁANIACH

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od wyników oceny Wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w zakładce Dokumenty do pobrania kategoria KOW publikujemy listę rankingową uwzględniającą punktację przyznaną przez oceniających członków Komisji Oceny Wniosków po rozpatrzeniu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy.


centrum przedsiebiorczosci