centrum przedsiebiorczosci
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Szanowni Państwo !

W dniu 26 października 2012 został zakończony etap doradczo- szkoleniowy projektu „Most do własnej firmy”. Tym samym ogłaszamy 10 dniowy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, który będzie trwał: od 29 października do 12 listopada  2012.

 

Wnioski należy składać zgodnie z zapisami Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (ROZDZIAŁ III Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, §6 Wniosek oraz zakres merytoryczny wsparcia) w zamkniętych kopertach w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku- Białej, przy ulicy Cieszyńskiej 367, w dni robocze to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.:

-      osobiście,

-      za pośrednictwem osób trzecich- po uprzednim przedstawieniu pisemnego upoważnienia do złożenia dokumentacji,

-      listownie (poczta, przesyłka kurierska),

-      drogą elektronicznego dostarczenia wniosków opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Za termin skutecznego złożenia tych dokumentów w terminie w przypadku ich dostarczenia:

-       kurierem lub osobiście – uznawana będzie data ich dotarcia do wskazanej wyżej siedziby Biura Projektu w okresie trwania naboru wniosków wskazanym w niniejszym Regulaminie,

-       za pośrednictwem Poczty Polskiej, decydować będzie data stempla pocztowego, tym samym nie będzie ona mogła być późniejsza niż ostatni dzień trwania naboru,

-       pocztą elektroniczną, decydować będzie data i godzina otrzymania maila w ostatnim dniu naboru do godziny 16.00.

Wnioski złożone z niedochowaniem terminu  skutecznego złożenia dokumentów nie będą poddane ocenie Komisji Oceny Wniosków.

W celu dochowania wymogów formalnych wynikających z w/w Regulaminu należy zastosować następujące zasady:

a)    Wniosek należy złożyć w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach opatrzonych wymaganymi podpisami i parafkami.

b)   Do wniosku powinna zostać załączona wersja elektroniczna zapisana na płycie CD z opisem wskazującym imię i nazwisko uczestnika projektu.

c)    Kopie dokumentów wymagają potwierdzenie za zgodność z oryginałem, przez co rozumie się zaopatrzenie każdej ze stron dokumentu klauzulą ”za zgodność z oryginałem” wraz z czytelnym podpisem uczestnika projektu lub zaopatrzeniem pierwszej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem od str. … do str. …”wraz z czytelnym podpisem oraz parafowaniem i numerowaniem pozostałych stron.

d)   Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie lub pismem odręcznym i parafowane na każdej ze stron.


Do wniosku należy złożyć następujące dokumenty:

 1. potwierdzenia wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla uczestnika projektu jako wsparcie podstawowe (załącznik do umowy o świadczenie usług doradczo – szkoleniowych);
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis;
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 4. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie uczestników projektu, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność gospodarczą poza terytorium Polski);
 5. biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Wytycznych;
 6. harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Wytycznych wraz z tabelą dodatkową – zakres działań wraz z uzasadnieniem- wskazanie planowanych nakładów niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej pokrytych ze środków własnych (niefinansowanych z dotacji);
 7. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza  środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też złożeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny;
 9. oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań;

Punkty 10-13 dotyczą wyłącznie przedsiębiorców w przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej przed złożeniem wniosku a oświadczenia zostaną przygotowane dla Uczestników, którzy zgłoszą konieczność ich złożenia :

 1. oświadczenie o dacie złożenia wniosku o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej „CEIDG” lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
 2. dokument potwierdzający status członków założycieli w spółdzielni lub spółdzielni socjalnej czy też wspólników spółki, utworzonej w ramach projektu (np. kopia statutu podpisanego przez założycieli spółdzielni, złożonego wraz z wnioskiem o wpis do KRS, umowa spółki);
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia finansowego);
 4. oświadczenie o kwalifikowalności VAT.


Wzory wyżej wymienionych dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu
www.most.bcp.org.pl w zakładce Dokumenty do pobrania


centrum przedsiebiorczosci