centrum przedsiebiorczosci
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Aktualności

LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo,

Zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości. Wszyscy Uczestnicy projektu, którzy złożyli wnioski, otrzymali rekomendację do wypłaty środków. W zakładce Dokumenty do pobrania - KOW została zamieszczona lista rankingowa Uczestników ustalona według ilości punktów, zaczynając od największej. Wyniki z oceny Komisji Oceny Wniosków podlegają akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Ostateczne wyniki będą znane po akceptacji WUP-u.

ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANA ŚRODKÓW

W związku wyrażoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach akceptacją zmian dotyczących rozszerzenia katalogu form zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zawartego w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczono Aneks nr 1 do Regulaminu.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Szanowni Państwo !

W dniu 26 października 2012 został zakończony etap doradczo- szkoleniowy projektu „Most do własnej firmy”. Tym samym ogłaszamy 10 dniowy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, który będzie trwał: od 29 października do 12 listopada  2012.

 

Wnioski należy składać zgodnie z zapisami Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (ROZDZIAŁ III Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, §6 Wniosek oraz zakres merytoryczny wsparcia) w zamkniętych kopertach w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku- Białej, przy ulicy Cieszyńskiej 367, w dni robocze to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.:

-      osobiście,

-      za pośrednictwem osób trzecich- po uprzednim przedstawieniu pisemnego upoważnienia do złożenia dokumentacji,

-      listownie (poczta, przesyłka kurierska),

-      drogą elektronicznego dostarczenia wniosków opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Za termin skutecznego złożenia tych dokumentów w terminie w przypadku ich dostarczenia:

-       kurierem lub osobiście – uznawana będzie data ich dotarcia do wskazanej wyżej siedziby Biura Projektu w okresie trwania naboru wniosków wskazanym w niniejszym Regulaminie,

-       za pośrednictwem Poczty Polskiej, decydować będzie data stempla pocztowego, tym samym nie będzie ona mogła być późniejsza niż ostatni dzień trwania naboru,

-       pocztą elektroniczną, decydować będzie data i godzina otrzymania maila w ostatnim dniu naboru do godziny 16.00.

Wnioski złożone z niedochowaniem terminu  skutecznego złożenia dokumentów nie będą poddane ocenie Komisji Oceny Wniosków.

W celu dochowania wymogów formalnych wynikających z w/w Regulaminu należy zastosować następujące zasady:

a)    Wniosek należy złożyć w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach opatrzonych wymaganymi podpisami i parafkami.

b)   Do wniosku powinna zostać załączona wersja elektroniczna zapisana na płycie CD z opisem wskazującym imię i nazwisko uczestnika projektu.

c)    Kopie dokumentów wymagają potwierdzenie za zgodność z oryginałem, przez co rozumie się zaopatrzenie każdej ze stron dokumentu klauzulą ”za zgodność z oryginałem” wraz z czytelnym podpisem uczestnika projektu lub zaopatrzeniem pierwszej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem od str. … do str. …”wraz z czytelnym podpisem oraz parafowaniem i numerowaniem pozostałych stron.

d)   Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie lub pismem odręcznym i parafowane na każdej ze stron.


Do wniosku należy złożyć następujące dokumenty:

 1. potwierdzenia wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla uczestnika projektu jako wsparcie podstawowe (załącznik do umowy o świadczenie usług doradczo – szkoleniowych);
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis;
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 4. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie uczestników projektu, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność gospodarczą poza terytorium Polski);
 5. biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Wytycznych;
 6. harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Wytycznych wraz z tabelą dodatkową – zakres działań wraz z uzasadnieniem- wskazanie planowanych nakładów niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej pokrytych ze środków własnych (niefinansowanych z dotacji);
 7. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza  środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też złożeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny;
 9. oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań;

Punkty 10-13 dotyczą wyłącznie przedsiębiorców w przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej przed złożeniem wniosku a oświadczenia zostaną przygotowane dla Uczestników, którzy zgłoszą konieczność ich złożenia :

 1. oświadczenie o dacie złożenia wniosku o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej „CEIDG” lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
 2. dokument potwierdzający status członków założycieli w spółdzielni lub spółdzielni socjalnej czy też wspólników spółki, utworzonej w ramach projektu (np. kopia statutu podpisanego przez założycieli spółdzielni, złożonego wraz z wnioskiem o wpis do KRS, umowa spółki);
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia finansowego);
 4. oświadczenie o kwalifikowalności VAT.


Wzory wyżej wymienionych dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu
www.most.bcp.org.pl w zakładce Dokumenty do pobrania

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Szanowni Państwo,

W zakładce Dokumenty do pobrania - Wzory wniosków zamieściliśmy wzory załączników nr 2, 4, 7, 8, 9, 13 do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

WZÓR WNIOSKU

Wrz
24

Szanowni Państwo,

W zakładce Dokumenty do pobrania kategoria Wzory wniosków zamieściliśmy wzór "Wniosku o przynanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości". O terminie naboru wniosków zgodnie z Regulaminem przyznawania środków zostaną Państwo poinformowani do 5 dni roboczych od zakończenia podstawowego wsparcia doradczo-szkoleniowego. Nabór będzie trwał nie krócej niż 10 dni roboczych od daty zamieszczenia w/w informacji.

AKTUALIZACJA WZORU BIZNESPLANU

Szanowni Państwo! W związku z wejściem w życie zmienionych wytycznych IP 2 dotycących realizacji projektów w ramach działania 6.2 zamieszczamy zaktualizowany wzór biznesplanu - zmieniono tabelę nr VI kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania. Na etapie składania wniosków o wsparcie finansowe należy złożyć zaktualizowany wzór zamieszczony w dniu 17.09.2012 r.
Aktualne Wytyczne zostały zamieszczone na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej informujemy, iż nabór uczestników Projektu Most do własnej firmy został już zakończony. Informacji na temat dotacji udziela Punkt Konsultacyjny KSU. Więcej informacji www.pk.bcp.org.pl

 

DORADZTWO PRZED URUCHOMIENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rozpoczął się etap świadczenia usług doradczych dla Uczestników/ek projektu, w trakcie którego będą indywidualne rozpatrywane zagadnienia związane z opracowywanym biznes planem oraz prowadzeniem planowanej działalności gospodarczej. W związku z tym w zakładce dokumenty do pobrania  kategoria Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe zamieszczono wzory dokumentów: biznesplan, harmonogram rzeczowo finansowy, tabela dodatkowa - nakłady finansowane ze środków własnych.

NABÓR CZŁONKÓW KOW

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości jako instytucja realizująca projekt „Most do własnej firmy”, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia informuje, iż prowadzony jest nabór kandydatów/ek na Członków Komisji Oceny Wniosków. Informacja w zakładce dokumenty do pobrania.

WYNIKI II ETAPU REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem II etapu oceny merytorycznej w ramach projektu "Most do własnej firmy" w zakładce "Dokumenty do pobrania" kategoria "Rekrutacja" publikujemy:

- Listę ocen ostatecznych 48 osób uczestniczących w II etapie oceny merytorycznej w ramach projektu „ Most do własnej firmy",

- Listę 32 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Most do własnej firmy" wyłonionych z uwzględnieniem punktacji przy zachowaniu struktury grupy docelowej,

- Listę rezerwową 6 osób kandydujących do udziału w projekcie „Most do własnej firmy” wyłonionych z uwzględnieniem punktacji przy zachowaniu struktury grupy docelowej.

 


centrum przedsiebiorczosci