centrum przedsiebiorczosci
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

o projekcie

Projekt pt. "Most do własnej firmy" jest realizowany przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

 

Celem projektu jest wspieranie powstających przedsiębiorstw w podregionie bielskim. Udział w projekcie umożliwi jego Uczestnikom/Uczestniczkom zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w wysokości średnio 35.000 zł. oraz wsparcia pomostowego do kwoty 1.386 zł./m-c przez okres 6 lub 12 miesięcy.

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2012 – 31.01.2014 r.

 

Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-24-016/11-00

 

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do przedsiębiorczych kobiet i mężczyzn:

- niepełnosprawnych lub w wieku od 45. do 65. roku życia,

- zamieszkałych (zameldowanie stałe lub czasowe) na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz M. Bielsko-Biała,

- pracujących, nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych.

Wiek kandydata będzie weryfikowany na dzień przystąpienia do projektu, czyli dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 

Projekt zakłada, iż w ramach 32-osobowej grupy docelowej znajdzie się:
- 15 osób bezrobotnych,
- 2 osoby nieaktywne zawodowo,
- 15 osób zatrudnionych,
w tym minimum 18 kobiet oraz 8 osób niepełnosprawnych.

 

 

Projekt zakłada objęcie wsparciem:


 •  szkoleniowo-doradczym

- szkolenie (80 godzin) dotyczące prowadzenia małej firmy (procedura rejestrowania działalności gospodarczej, marketing i zarządzanie firmą, biznes plan) oraz księgowości, podatków i ubezpieczeń w firmie;
- zajęcia uzupełniające w zakresie obsługi komputera, autoprezentacji i komunikacji oraz metod pozyskiwania klientów;
- doradztwo indywidualne w zakresie opracowania biznes planu

 

 • finansowym - na rozwój przedsiębiorczości

Możliwość otrzymania dotacji w wysokości średnio 35.000 zł. przez osobę zamierzającą prowadzić działalność gospodarczą.

 

 • pomostowym - finansowym oraz doradczym

Możliwość otrzymania wsparcia doradczego oraz finansowego do wysokości 1386 zł. miesięcznie w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

 

Harmonogram realizacji projektu:


 • rekrutacja Uczestników/Uczestniczek projektu: maj, czerwiec 2012 r.
 • podpisanie deklaracji przystąpienia do projektu: lipiec 2012 r.
 • wsparcie szkoleniowo – doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej: lipiec - październik 2012 r.
 • przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego: październik, listopad 2012 r.
 • zakładanie działalności gospodarczej przez Uczestników/Uczestniczki projektu: grudzień 2012 – luty 2013 r.
 • wypłata dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej: grudzień 2012 – luty 2013 r.
 • przyznanie wsparcia pomostowego, w tym doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe podstawowe i przedłużone: styczeń 2013 - styczeń 2014 r.

centrum przedsiebiorczosci