centrum przedsiebiorczosci
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
centrum przedsiebiorczosci

Wsparcie finansowe

W projekcie przewiduje się udzielenie wsparcia finansowego w postaci:

 

  • wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w wysokości średnio 35.000 zł. (do 40.000 zł.) na osobę dla 32 Uczestników/czek projektu (minimum 28 dotacji).

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości może być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestników/czki projektu, związanych między innymi z zakupem składników majątku trwałego (możliwość zakupu samochodu tylko dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu), wyposażenia, aktywów obrotowych (maksymalnie do 25% wartości otrzymanej dotacji), kosztami prac remontowo-budowlanych, promocją i reklamą (maksymalnie do 10% wartości otrzymanej dotacji).

Szczegóły udzielania tego rodzaju wsparcia określa "Regulamin udzielania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości", dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania.


  • podstawowego finansowego wsparcia pomostowego w wysokości do 1.386 zł./m-c przez okres do 6 miesięcy od dnia podpisania stosownej umowy. Tego rodzaju wsparcie otrzyma 28 Uczestników/czek projektu.

 

  • przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego w wysokości do 1.386 zł./m-c przez okres kolejnych 6 miesięcy od dnia podpisania stosownej umowy. W ramach projektu przewidziano udzielenie tego rodzaju wsparcia dla 14 Uczestników/czek projektu, którzy/re otrzymali/ły podstawowe wsparcie pomostowe.

 

Podstawowe i przedłużone finansowe wsparcie pomostowe mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących, obligatoryjnych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Szczegóły udzielania tego rodzaju wsparcia określa "Regulamin udzielania finansowego wsparcia pomostowego", dostępny w zakładce  Dokumenty do pobrania.

 

Osoby, które otrzymają wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości i/lub finansowe wsparcie pomostowe, zobligowane są do utrzymania firmy przez okres minimum 12 miesięcy liczony od dnia zawarcia stosownej umowy. 


centrum przedsiebiorczosci